Vaibhav Sansthan
We’re pleased to welcome you to have a glimpse of our organization Vaibhav Sansthan. We are an ISO 9001:2008 certified organization.

Shop By Power

  • Supari Ganpati
Rs.630/-  Rs.630/-
  • Shri Shani Raksha Kawach
Rs.2500/-  Rs.1575/-
  • Navratan Sarv Badha Mukti Kawach
Rs.3100/-  Rs.2500/-
  • Swastik Yantra Raj
Rs.3100/-  Rs.2415/-
  • Kurm Prashtiya - Shri Yantra
Rs.1100/-  Rs.735/-
  • Navgrah Chowki In Brass
Rs.5500/-  Rs.4100/-
  • Ashta Vaibhav Laxmi
Rs.4200/-  Rs.3500/-